Monday, 24 July 2017

Definisi Efikasi Kendiri dan Optimis Akademik
Efikasi kendiri merupakan aspek yang cukup penting dalam merealisasikan pencapaian yang cemerlang dan membanggakan dalam segenap lapangan yang dipelopori oleh pelajar. Iadidefinisikan sebagai kepercayaan individu terhadap dirinya sendiri untuk menghasilkan sesuatu tugasan atau tanggungjawab dengan baik dan berkesan (Bandura, 1977). Efikasi kendiri akademik pula merujuk kepada penilaian pelajar terhadap kebolehan mereka untuk menyusun dan melaksanakan tingkah laku pembelajaran untuk mencapai tahap pencapaian akademik yang dipilih; sebagai contoh, untuk lulus peperiksaan (Bandura, 1986, 1997).Muhammed Yusuf (2011) pula berpendapat efikasi kendiri dalam akademik menjadikan pelajar sentiasa berfikir tentang cara yang paling berkesan untuk menyempurnakan setiap tugasan. Dalam kajian ini, efikasi kendiri merujuk kepada tahap keyakinan dan kepercayaan kendiri seseorang pelajar untuk menyelesaikan sesuatu tugasan dan menghasilkan sesuatu yang terbaik mengikut kemampuan masing-masing.

No comments:

Post a Comment