Tuesday, 31 March 2015

PSIKOLOGI FIKIR

KECERDASAN EMOSI (EMOTIONAL INTELLIGENCE)

1.       Mayer & Salovey (1990) mengkategorikan EQ kepada 6 domain :
a.       Kesedaran kendiri (self-awareness)
:Keupayaan menyedari sesuatu perasaan

b.       Mengendalikan emosi
:Berkebolehan mengendalikan emosi, perasaan dan sikap dalam mengambil sesuatu tindakan

c.        Timbang rasa
: Keprihatinan terhadap perasaan dan pendapat orang lain

d.       Perhubungan
:Kebolehan berhubung dan sedar jenis perasaan yang ingin dikongsi dengan orang lain

e.        Kerjasama
: Kebolehan meletakkan diri apabila bertindak sebagai pemimpin atau pengikut

f.        Menyelesaikan konflik
:Menggunakan kebolehan emosi untuk menyelesaikan masalah

2.       Goleman (1995) menyatakan EQ terdiri daripada beberapa faktor :
                                                   i.      Kawalan diri
:Kebolehan mengenalpasti perasaan sendiri dan orang lain

                                                  ii.      Regulasi emosi:
:Kebolehan mengendalikan emosi, perasaan, sikap dan sesuatu tindakan mengikut cara yang bersesuaian dan seimbang

                                                iii.      Motivasi diri
:Kebolehan menangguhkan rasa puas hati yang merangkumi harapan dan keinginan untuk mencapai kejayaan

                                                iv.      Empati:
: Menyedari dan sensitif terhadap perasaan dan emosi org lain

                                                 v.      Mengendalikan hubungan
:Kemahiran bersosial yang membantu seseorang berinteraksi secara berkesan dengan orang lain

3.      Pengetahuan tentang EQ menjadikan pelajar lebih stabil dalam perhubungan dan interaksi sosial. Kecerdasan ini juga merangkumi:
a)      Tidak hanya bermaksud untuk menjadi baik
b)      Tidak hanya bermaksud memberi kebebasan menerajui perasaan
c)      Setiap individu mempunyai kekuatan dan kelemahan yang berbeza
d)      Tahap kecerdasan EQ berkembang sepanjang hidup


PEMIKIRAN  REFLEKTIF

1.        John Dewey (1911) manakrifkan pemikiran reflektif sebagai pengiktirafan sesuatu kepercayaan atai ilmu pengetahuan dalam lingkungan dasar yang memperkuatkan keyakinan tersebut dan kesimpulan yang boleh diandaikan darinya.

2.        Lambright (1995) mengaitkan pemikitan reflektif dgn pemikiran kritis. Pemikiran ini memberi penekanan terhadap tujuan atau maksud / idea yang ingin disampaikan.  

v  Justeru untuk berfikir secara reflektif para pelajar perlu diberi latihan yang menggalakkan pemikiran secara kritis.
v  Pemikiran ini akan dapat memperluaskan kefahaman seseorang tentang sesuatu idea, isu atau sistem nilai.

3.        West (1996) menyenaraikan kebolehan dalam pemikiran reflektif :

a.        Mengenalpasti kesimpulan
b.        Mengenalpasti sebab dan bukti
c.        Mengenalpasti bahasa yang kabur
d.        Mengenalpasti konflik dan nilai
e.        Menilai penaakulan berdasarkan statistik
f.         Menilai persampelan dan pengalaman
g.        Menilai penaakulan secara logik
h.        Mengenalpasti maklumat yang tertinggal atau tersingkir
i.         Kebolehan menyuarakan pendapat melalui cara yang berhemah.

KESIMPULAN :

Pemikiran reflektif adalah merangkumi kebolehan memahami fakta, idea, mengaplikasi prinsip, menganalisa, membuat sintaksis dan kebolehan menilai.


METAKOGNITIF

1.        Metakognitif ditakrifkan sebagai elemen yang mempunyai kaitan rapat dengan kesedaran yang wujud pada seseorang yang membolehkannya mengawal proses berfikir dan aktiviti yang sedang dijalankan. Ia merupakan kebolehan seseorang mengaplikasi strategi, membuat perancangan, menganalisis, dan menilai bagi melahirkan idea atau membuat sesuatu.

2.        Brown (1980) menakrifkan metakognitif sebagai kesedaran atau pengetahuan seseorang untuk mengawal proses berfikir dan aktiviti pembelajaran yang dilakukannya.

3.        Gardner (1992) berpendapat kebolehan mengawal proses berfikir dipengaruhi oleh faktor umur dan pengalaman seseorang.

4.        Beyer (1992) menjelaskan metakognitif merangkumi kebolehan seseorang untuk merancang, membuat pemantauan dan menilai sesuatu keputusan atau kenyataan yang ingin diutarakan. Ia terletak di lingkaran luar kemahiran kognitif.

     KESIMPULAN :

v  Metakognitif adalah kebolehan seseorang dalam mengaplikasi strategi yang betul dalam proses melahirkan idea tetapi ianya bukan buah fikiran yang dihasilkan.


Terdapat tiga perkara yang dikawal dalam proses metakognisi iaitu;

i)                     Perancangan: Kebolehan menyatakan matlamat, memilih operasi, mengatur operasi, dan mengenal pasti halangan.
ii)                   Pengkonsepan: Kebolehan diri untuk sentiasa sedar tentang matlamat, menentukan aktiviti dan operasi seterusnya, mengesan kesilapan atau halangan dan tahu cara mengatasinya.
iii)                  Penaksiran: Kebolehan menilai tahap pencapaian matlamat, menilai kesesuaian prosedur, dan kualiti hasil kerja.Rumusan:

v  Secara amnya, Kemahiran Berfikir dibahagikan kepada 2 domain iaitu Kemahiran Berfikir secara kritis dan Kemahiran Berfikir secara kreatif.


v  Kesemua Kemahiran Berfikir secara kritis dan kreatif akan digunakan untuk membuat keputusan atau menyelesaikan masalah.

ILMU PEMIKIRAN

KEMAHIRAN BERFIKIR DARI PERSPEKTIF SEJARAH

1.       Socrates: menekankan keberkesanan soalan untuk menilai dan mempertingkatkan kebolehan seseorang untuk menjana idea yang bernas.

2.       Untuk menggalakkan seseorang berfikir, soalan “aras tinggi” harus digunakan.

3.       Soalan “aras tinggi” digunakan untuk mencapai jawapan yang bernas :-
·         Mengapa
·         Kenapa
·         Bagaimana

4.       Soalan “aras rendah” :-
·         Siapa nama awak?
·         Bila
·         Siapa

5.       Idea Socrates telah dikembangkan oleh anak murid beliau seperti Plato dan Aristotle (ahli falsafah Greek).

6.       Pada 1956, Bloom memperkenalkan istilah Aras Pemikiran (Taksonomi Bloom).

Taksonomi Bloom

 • Pengetahuan
§  Untuk mengingat kembali sesuatu istilah, fakta atau konsep.
§  Cth : siapa nama awak? Bakar
 • Pemahaman
§  Kebolehan menerapkan istilah, fakta atau konsep dlm situasi yg berlainan dgn perkataan sendiri.
§  Cth : jelaskan makna fotosintesis

 • Aplikasi
§  Kebolehan menggunakan konsep dan istilah dlm situasi yg baru.
§  Cth : anda dibekalkan dgn alat untuk proses fotosintesis, cuba lakukan...

 • Analisis
§  Kebolehan membahagikan konsep atau kaedah kpd bahagian2 dan mengenalpasti perkaitan antaranya.
§  Cth : fotosintesis perlu air, cahaya dsb.

 • Sintesis
  • Kebolehan mencantumkan unsur2 supaya mendapat satu corak yg bermakna.
  • Cth : pelajar2 diberi maklumat dan data.

 • Penilaian
  • Kebolehan menilai idea, konsep @ tindakan.
7.       Krathwohl et.al (1964)  menghasilkan taksonomi domain afektif dalam proses berfikir.
 • Maklum balas ttg perasaan :
§  Geram
§  Mata merah
§  Menangis

 • Maklum balas ttg emosi :
§  Sedih
§  Kecewa

 • Ada pendirian dan sikap terhadap sesuatu perkara.


DEFINISI KEMAHIRAN BERFIKIR

1.       Presseisen (1987) mengandaikan pemikiran sebagai aktiviti mental di mana pengetahuan diperoleh dan diolah melalui proses penaakulan.

2.       Ruggerio (1988) sependapat dengan kenyataan di atas tetapi menambah bahawa proses pemikiran mesti ada tujuan atau matlamat. Individu juga perlu mempunyai keupayaan untuk mengawal proses berkenaan.

3.       Chaffee (1988) mendefinisikan pemikiran sebagai aktiviti mental yang mempunyai tujuan yang tersusun serta melibatkan individu meneliti pemikiran sendiri dan pemikiran orang lain.

4.       Swartz (1989) menekankan bahawa kebolehan berfikir dengan berkesan dalam sesuatu bidang pengkhususan akan terhalang jika pengetahuan individu terhad. Pemikiran memerlukan kebolehan mencari maklumat yang ada dalam ingatan dan menyepadukannya dengan maklumat baru.
Proses ASIMILASI dan AKOMODASI terlibat dalam keseimbangan (EQUILIBRIUM) memperoleh pengetahuan (Piaget, 1952)

5.       Edward de Bono (1976) : kemahiran pemikiran adalah perkaitan dgn pemikiran lateral yang bukan sahaja untuk selesaikan masalah tetapi berfikir untuk melihat sesuatu berdasarkan pelbagai perspektif bagi selesaikan masalah.

6.       Berdasarkan beberapa definisi di atas maka takrifan kemahiran berfikir dapat disimpulkan sebagai :


PEMIKIRAN  :  
·         Proses mental yang memerlukan pengetahuan.
·         Melibatkan pengolahan kemahiran mental tertentu.
·         Digunakan untuk menyelesai masalah.
·         Menentukan tingkah laku yg dihasilkan.
·         Merupakan sikap yg ditunjukkan.KEPENTINGAN BERFIKIR SECARA KREATIF DAN KRITIS

1.        Merealisasikan Wawasan 2020 dan hasrat mencapai negara maju.

2.        Memupuk dan mewujudkan pemikiran yg baik.
                                                   i.      Kesimpulan yang dibuat boleh dipercayai
                                                  ii.      Keputusan yang dihasilkan lebih bijak.
                                                iii.      Perkara dapat dikaji lebih mendalam.
                                                iv.      Kritikan yang dibuat lebih membina.

3.        Memperkembangkan daya intelek.

4.        Mengelakkan kesilapan berfikir.
                                                   i.      Terburu-buru   : tidak meluangkan masa untuyk meneliti factor yang terlibat
                                                  ii.      Sempit : tidak menggunakan maklumat yang mencukupi
                                                iii.      Kabur  : tidak mengorganisasi maklumat dan pemikiran dengan jelas                       

                                                iv.      Bercelaru : tidak mempertimbangkan semua faktor secara sistematik

KONSEP KEMAHIRAN BERFIKIR
1.       Kelebihan manusia adalah kerana manusia dikurniakan akal. Manusia mempunyai pertimbangan untuk menggunakan akal dan gerak hati (intuitive).

2.       Dengan penggunaan akal yang bijak manusia dapat membuat :

 • Proses Penaakulan
v  Memberikan sebab(reasoning) kenapa sesuatu itu berlaku.
v  Cth : mengapa berlaku pasang surut air laut.

 • Membentuk konsep
v  Berdasarkan cerapan dan kajian, pengetahuan baru akan dirumuskan sebagai konsep dan teori.

 • Memahami fenomena yang diperhatikan
v  Hasil daripada pemerhatian keadaan yang berlaku di sekeliling kita.
v  Cth : bagaimana kejadian siang dan malam berlaku.


3.       Kebijaksanaan seseorang juga dikaitkan dgn hati.

4.       Seseorang yang bijak akan menggunakan akal dan hati untuk menghasilkan idea yg bernas.

5.       Keputusan hasil penggunaan kemahiran berfikir harus memberi natijah yg positif kepada diri sendiri serta orang lain.

6.       Banyak ayat Al-Quran dan hadis yang mengajak manusia untuk berfikir.

7.       Ahli bijak pandai juga amat menekankan konsep berfikir.