Monday, 17 July 2017

DR. AHMAD KAMAL BIN ARIFFIN

HUBUNGAN DIPLOMASI DENGAN ASPEK BAHASA DAN BUDAYA BANGSA– SATU TINJAUAN ILMIAH

Oleh :
Dr. Ahmad Kamal bin Ariffin

Abstrak

Ilmu pengetahuan mengenai hubungan diplomasi dengan bahasa dan budaya masih kurang dikupas oleh kalangan sarjana sama ada dari dalam mahupun dari luar negara. Umumnya, bidang diplomasi banyak memberi kesan positif terhadap kemajuan bahasa dan budaya sesuatu bangsa. Bahasa adalah alat untuk berkomunikasi diantara sesama manusia bertujuan bagi membina kemajuan hidup khususnya dalam aspek pembangunan ilmu, bahasa dan budaya sesebuah masyarakat. Oleh hal yang demikian, perkara ini dikupas bagi mengetahui  apakah hubungan diplomasi dengan aspek bahasa dan budaya secara umum. Dengannya, boleh dijadikan rujukan penting kepada mereka yang berkepentingan demi untuk keselamatan negara dan kemajuan bangsa dalam bidang diplomatik, bahasa dan budaya rakyat Malaysia.
PENDAHULUAN

Memahami, mendalami dan kepedulian masyarakat Malaysia mengenai hubungan diantara bidang bahasa dan budaya adalah sangat penting lagi menarik. Ia khususnya bagi kalangan warga pendidik yang terlibat dalam bidang pengajaran bahasa di sekolah, kakitangan kerajaan khususnya dan kakitangan swasta amnya yang banyak berkomunikasi dan berurusan secara formal dalam bidang pentadbirannya sama ada dengan klien dari dalam mahupun dari luar negara. Perbezaan pendapat dalam kalangan para sarjana mengenai makna hubungan diplomasi dengan bahasa dan budaya pula dilihat sebagai sesuatu yang positif bagi pembangunan nilai ilmu itu sendiri. Ia mencakupi dari segi kegunaan dan kepentingannya bagi membina sebuah negara bangsa bertamadun yang maju dan mampan kefahamannya dalam bidang diplomatik, bahasa dan budaya, khususnya buat kalangan kakitangan sektor awam di Malaysia.

MAKNA DIPLOMASI

Diplomasi berasal dari perkataan Yunani iaitu “diploma” yang bermakna “dua lipatan” yang merujuk kepada sijil kelulusan yang diperolehi dari sesuatu program pengajian atau pembelajaran yang sifatnya berlipat dua. Mengenainya, perkembangan bahasa dunia memperlihatkan bahawa dalam tahun 1700, kerajaan Peranchis menggunakan perkataan “diplomatique” yang bermakna lembaga organisasi pegawai yang bertugas. Seterusnya, dalam tahun 1796, Edmund Burke memperkenalkan perkataan diplomasi yang bermakna seni dan praktik negosiasi diantara wakil-wakil dari negara atau sekelompok negara. Jelasnya, ia merujuk kepada komunikasi diplomasi diperingkat antarabangsa diantara para diplomat bagi membincang isu-isu mengenai pelan perdamaian, perdagangan, perang, ekonomi, pendidikan dan budaya. Ia juga mencakupi perjanjian antarabangsa yang dirundingkan oleh kalangan diplomat sebelum dipersetujui oleh kalangan pemerintah tertinggi sesebuah negara di dunia.

Merujuk kepada kamus Oxford Learners Dictionary (2003), perkataan diplomasi (diplomacy)  adalah bermaksud aktiviti mengelola hubungan antara negara. Ia melibatkan ketrampilan untuk berurusan dengan orang lain dalam situasi sulit tanpa cara menyakiti mahupun mengancam pihak lain. Dapatlah dirumuskan bahawa diplomasi bermakna kebijaksanaan dalam bidang perundingan diantara satu pihak dengan pihak yang lain mencakupi nilai tolak ansur, empati, halus, sopan, tiada provokasi, saling memahami, berstrategi dan saling membantu untuk membuat keputusan yang adil diterima oleh kedua-dua pihak yang berkonflik.

Berhubung dengan perkara tersebut juga, Harwanto (2008:2-3)  dalam laporannya menyatakan terdapat sebanyak 38 bidang diplomasi iaitu seperti berikut;

 1. Diplomasi Kuno
 2. Diplomasi Bangsawan
 3. Diplomasi Kotak Tunai
 4. Diplomasi Paksaan
 5. Diplomasi Budaya
 6. Diplomasi Penipuan
 7. Diplomasi Berbeza Makna
 8. Diplomasi Demokratik
 9. Diplomasi Kejantinaan
 10. Diplomasi Secepat Mungkin
 11. Diplomasi Duit
 12. Diplomasi Perisian
 13. Diplomasi Kapal Perang
 14. Diplomasi Tentera Berkapal
 15. Diplomasi Peluru Berpandu
 16. Diplomasi Baharu
 17. Diplomasi Minyak
 18. Diplomasi Lama
 19. Diplomasi Terbuka
 20. Diplomasi Prestij
 21. Diplomasi Pencegahan
 22. Diplomasi Awam
 23. Diplomasi Sumber
 24. Diplomasi Pemakaman
 25. Diplomasi Penyatuan
 26. Diplomasi Berwayar
 27. Diplomasi Teknologi
 28. Diplomasi Lembut
 29. Diplomasi Senyap
 30. Diplomasi Penjaga Kedai
 31. Diplomasi Tentera
 32. Diplomasi Rahsia
 33. Diplomasi Pelik
 34. Diplomasi Beras
 35. Diplomasi Perkahwinan
 36. Diplomasi Munafik
 37. Diplomasi Dunhill
 38. Diplomasi Asap


Seterusnya menurut Richard (2005:4) diplomasi menjadi suatu kaedah yang paling utama bagi memulih, memelihara dan mempertahan peradaban sesuatu bangsa. Ia menurutnya berbeza dengan peperangan yang merupakan tindakan ketenteraan yang mengakibatkan kehancuran kepada sesuatu peradaban dan kemajuan sesebuah negara. 


MAKNA BAHASA

Nabi Adam A.S adalah manusia pertama dicipta oleh Allah Taala. Baginda telah menerima ilmu bahasa sebagai ilmu yang pertama diterimanya. Ilmu bahasa itu adalah mengenai nama semua jenis benda yang terdapat di atas muka bumi ini. Dalilnya ialah bahawa Allah telah berfirman dalam al Quran (al Baqarah : 31) maksudnya;

“Dan Dia (Allah) telah mengajar Nabi Adam mengenai nama segala benda dan gunanya (di atas bumi)”.

Berhubung dengan perkara tersebut juga, Allah telah menjelaskan mengenai kepentingan bahasa dalam kehidupan manusia dengan berpandu kepada al Quran (al Rahman:1-4) yang bermaksud;

“Tuhan yang amat pemurah serta melimpah-limpahkan rahmat-Nya. Dialah yang telah mengajar (manusia) al Quran. Dialah yang mencipta manusia. Dialah yang telah mengajar manusia pandai bercakap (berbahasa)”.

Junjungan Nabi Muhamad Saw sendiri menerima wahyu berupa ayat al Quran pertama yang menyata akan kepentingan bahasa kepada manusia. Dalilnya ialah  merujuk kepada firman Allah dalam al Quran (al Alaq:1-5) yang bermaksud;

“Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan manusia. Dia telah mencipta manusia daripada segumpal darah. Bacalah, dan tuhanmulah yang paling pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam (yang berkaitan dengan kemahiran menulis dan membaca). Dia mengajar manusia apa-apa yang tidak diketahuinya”.

Jelasnya, bahasa adalah wahana ilmu. Imam Al Ghazali (abad ke 12 M) menjelaskan bahawa ilmu bahasa sangat penting.  Ia umumnya disebut ilmu mukadimah. Ilmu mukadimah juga disebut ilmu asas yang merupakan alat untuk mengetahui isi kitab al Quran dan sunnah Rasul Saw. Ilmu alat pula terdiri daripada ilmu bahasa dan tatabahasa yang meskipun tidak termasuk dalam ilmu syariah, namun ia perlu dipelajari demi kemaslahatan agama. Ia juga adalah kerana semua agama lahir berkembang melalui bahasa. Al Ghazali (1980:143) pula menjelaskan bahawa ilmu bahasa sangat penting untuk pemerolehan ilmu dan perkembangan ilmu keseluruhannya. Ia sangat berkait rapat antara pendidikan bahasa dengan pendidikan umum, khususnya dalam konteks bidang diplomatik, budaya dan bahasa itu sendiri. Inilah yang disebut bahasa merentasi kurikulum.


Mengenainya, Awang Sariyan (2009:5) menjelaskan bahawa terdapat dua peranan bahasa di dalam hidup manusia iaitu pertama bahasa sebagai suatu cabang ilmu dan kedua bahasa sebagai wahana penyerapan ilmu ke dalam diri manusia. Jelas Awang Sariyan (2009:1) lagi,  pemikir-pemikir Islam yang ulung seperti al Ghazali dan al Farabi misalnya dan  juga pemikir-pemikir besar dalam tradisi Barat seperti Descartes, Wittgenstein dan Chomsky meletakkan bahasa sebagai juzuk penting dalam kehidupan insani.  Manakala bahasa menurut British Council   (2017:6) pula dinyatakan sebagai “The bedrock of the world’s cultural heritage. Very language offers a rich and unique insight into different ways of thinking and living as well as into the history of the myriad of cultures and peoples across the globe.”

Terdapat dalam kalangan sarjana barat yang sama pendapat dengan Awang Sariyan mengenai bahasa sebagai wahana ilmu  iaitu misalnya Maryland (1977), Bullock (1976), Halliday (1985), Greenwood (1985) dan Tickoo (1986). Mengupas mengenainya, para sarjana tersebut bersependapat bagi mengungkapkan bahasa sebagai “language across the curriculum”.  Manakala menurut Wardhaugh (2002:13) bahawa bahasa ialah ilmu pengetahuan mengenai peraturan atau perundangan dan cara berkaitan kita bercakap dengan orang lain. Setiap bahasa harus dilaksana dengan sebutan penulisan ayat dan sebutan bunyi bahasa Melayu yang betul.

Bahasa juga menurut Amir Awang (2009:7) berperanan mengembangkan potensi bahasa tersebut agar individu itu dapat menjalani kehidupan sebagai manusia yang mampu melaksana amanah dan tanggungjawab sebagai tunjang kebudayaan dan tamadun seperti yang telah dibincangkan sebelum ini. Pertalian antara pendidikan bahasa dengan pendidikan umum pada peringkat individu dapat dijelaskan dengan meninjau hubungan diantara bahasa dengan diri, akal, dan ilmu. Diri manusia sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah dalam al Quran, surah Al Hijr (26-29) dan surah Al Mu’minun (12-14) terdiri daripada dua bahagian iaitu jasad dan roh. Jasad dikenal sebagai diri yang zahir sementara roh dikenal sebagai diri yang batin, iaitu diri yang hakiki. Selain roh, diri yang batin dalam al Quran disebut juga al Qalb, al Nafs dan al Aql         (Syed Muhammad, 1991:15). Bahasa merupakan bahagian atau fakulti ilmu yang terletak dalam akal dengan pengertian bahawa bahasa pada asasnya ialah fitrah yang sedia ternurani dalam akal apabila manusia lahir ke dunia (Al Ghazali, 1980:12). Teori kenuranian bahasa ini dibincangkan oleh ahli-ahli falsafah barat pada abad ke 17 dan 18 misalnya Descartes, Kant, Cudworth. 

Mengenainya, Allah telah menegaskan di dalam al Quran bahawa bahasa berfungsi utama buat manusia menerima ilmu dengan merujuk kepada Surah al A’raf (Ayat 172) yang bermaksud;

“Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari tulang sulbi mereka, dan aku (Tuhan) mengambil kesaksian daripada mereka : Bukankah aku tuhanmu? Mereka (keturunan anak-anak Adam) menjawab : Benar, bahkan kami bersaksi. Dengan demikian kamu tidak akan berkata pada hari kiamat kelak : Sesungguhnya kami tidak diberi peringatan tentang hakikat tauhid ini”.

Ayat diatas menjadi bukti pengesahan oleh Allah bahawa telah berlaku proses komunikasi diantara Allah dengan manusia, menggunakan perantaraan bahasa, bertujuan sebagai proses menerima dan berkembangnya ilmu daripada Allah kepada manusia, melalui para Rasulnya (pesuruhnya).

Berhubung dengan perkara tersebut juga, Zdenek (1997:11) telah menyatakan bahawa bahasa adalah alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa bunyi yang dihasilkan oleh alat ucapan manusia.  O’Neil (2003:31) pula menyatakan bahawa bahasa merupakan alat dan medium untuk memunculkan erti penting atau signifikan atau bermakna. Manakala menurut Duranti (2001:1) dalam komunikasi seharian, salah satu alat yang paling sering digunakan adalah bahasa, baik bahasa lisan mahupun bukan lisan iaitu melalui penulisan. Menurut Fairclough (1989:3) pula, bahasa mempunyai fungsi-fungsi tertentu yang digunakan berdasarkan keperluan seseorang, iaitu sebagai alat untuk mengekspresi diri, sebagai alat untuk berkomunikasi, sebagai alat untuk mengadakan integrasi dan beradaptasi sosial dalam lingkungan atau situasi tertentu, juga sebagai alat untuk memimpin sosialisasi sesebuah masyarakat.

Bahasa  yang baik menurut Hassan (2002:5) pula ialah berkait dengan aspek kaedah, iaitu peraturan bahasa. Berkaitan dengan peraturan bahasa, ada 4 hal yang harus diperhatikan iaitu masalah;

 1. Tatabahasa
 2. Pilihan kata
 3. Tanda baca
 4. Ejaan

Peribahasa Melayu ada menyebut “Bahasa Jiwa Bangsa” yang bermaksud bahasa ialah ciri pengenalan atau identiti bangsa. Menurut Datuk Dr. Hassan Ahmad (Berita Harian : 03:19 September 2007), bahawa bahasa tidak hanya bererti sebagai sistem linguistik yang terdiri daripada lambang-lambang bunyi (fonetik atau fonem) sahaja, malah ia adalah lambang budaya dan fungsi atau peranan bahasa sebagai sistem perhubungan sosial dalam masyarakat.

Orang yang tahu berbahasa, tahu adat berbahasa, tidak akan menggunakan bahasa yang salah dari segi peraturan sosialnya apabila berkomunikasi atau berbual dengan orang tua mereka atau ketua masyarakat mereka. Bahasa juga ialah penanda identiti atau jati diri sesuatu bangsa. Perkataan bangsa tidak lagi bererti kelas sosial atau adat orang itu tetapi sebagai identiti atau kesatuan sosiopolitik atau tamadun supraetnik yang dalam bahasa Inggeris disebut “nation”. Jelasnya, kita mengenal bangsa Melayu berdasarkan bahasa yang mereka miliki dan gunakan. Bahasa inilah yang menjadi alat pembentuk tamadun bangsa Melayu sepanjang sejarahnya. Bahasa juga digunakan sebagai alat pemikiran untuk menghasilkan ilmu dan karya-karya besar kesusasteraan dan seni sesuatu bangsa.

Perkara penting mengenai bahasa juga ialah apabila sesuatu bahasa itu sudah tidak terpakai lagi maka lambat laun hilanglah bangsa itu. Sikap meminggirkan bahasa akan melenyapkan bangsa sendiri dalam negara bangsa yang dibina sejak berkurun lamanya. Tidak maju sesuatu bangsa itu tanpa adanya bahasa (Berita Harian, 12 April 2007: Hlm 03)

MAKNA BUDAYA

Perkataan budaya adalah disebut juga adab. Daripada akar kata budaya dan adab, munculnya kata terbitan kebudayaan dan peradaban. Umumnya, bidang budaya juga dikaji oleh banyak bidang disiplin ilmu mencakupi bidang umpamanya sosiologi, psikologi, sejarah dan juga antropologi. Masing-masing bidang tersebut mempunyai skop bidang ilmu yang tersendiri. Jelasnya, budaya berasal daripada perkataan Sanskrit “Budhaya” yang bermaksud budi dan akal. Maksudnya yang lebih mendalam ialah budaya adalah berkaitan hal-hal mengenai budi pekerti dan akal fikiran manusia. Manakala menurut Koentjaraningrat (1979:17) kebudayaan adalah keseluruhan daripada apa yang telah dihasilkan oleh manusia melalui hasil daya pemikirannya. Sehubungan dengan itu, kebudayaan adalah merupakan hasil daripada budaya itu sendiri.

Kroeber dan Kluckhohn (1944) pula menyatakan terdapat 6 jenis makna budaya. Ia adalah seperti berikut;
 1. Budaya menurut deskriptif menekankan kepada unsur-unsur kebudayaan misalnya adat resam, bentuk seni tari dan adat istiadat sesuatu kaum.
 2. Budaya menurut historis menekankan bahawa kebudayaan itu diwarisi secara kemasyarakatan
 3. Budaya menurut normatif menekankan kepada aturan hidup dan tingkahlaku
 4. Budaya menurut psikologis menekankan  kegunaannya dalam penyesuaian diri pada persekitarannya
 5. Budaya menurut struktural menekankan pada sifat kebudayaan, sebagai suatu system yang berpola dan teratur
 6. Budaya menurut genetik menekankan pada terjadinya sebagai hasil karya manusiaBudaya Secara Umum

Sulaeman (2012:11) berpendapat makna budaya secara umumnya sangat subjektif kerana ia mencakupi aspek pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, undang-undang, adat dan apa sahaja perkara yang berhubung dengan kerjasama atau permuafakatan yang dibina dalam sesuatu kelompok masyarakat yang besar. Ia juga melibatkan skala penempatan geografi yang luas dan persempadanan negara bangsa yang jelas, melibatkan perkongsian nilai kuasa politik dan kesefahaman ekspektasi budaya dalam masyarakat sesebuah negara.Budaya Dalam Politik

Budaya dalam politik menurut Louis (1999:3) bermaksud sesebuah kerajaan meletakkan deskripsi budaya negaranya sebagai satu dasar yang berupa kepentingan negaranya, menyumbang kepada keutuhan patriotisme dan ciri-ciri kebangsaan, nilai kepercayaan, amalan strategik rakyat dan identiti sesebuah negara. Ia juga berfungsi bagi mempromosi akan budaya serta kedaulatan negara untuk makluman ke negara lain. Menjadi tanggungjawab sesebuah kerajaan untuk melindungi dan memajukan kebudayaan kebangsaan bagi negara masing-masing.


Budaya Dalam Diplomasi Awam

Menurut  Ki Won Hong (2011: 26) budaya dalam aspek diplomasi awam bermaksud  masyarakat sesebuah negara yang menggalak pertukaran budaya dengan masyarakat antarabangsa yang lain  untuk membina nilai budaya hidup berintegriti dan berkredibiliti. Ia dapat dikembangkan serta dipelajari berasaskan aspek diplomasi budaya awam melalui media massa, internet, kerjasama diplomatik, pameran budaya antarabangsa dan aktiviti sukan. Sehubungan dengan itu, budaya diplomasi awam boleh dikembang dan diamalkan sebagai mekanisme perhubungan antarabangsa antara sesebuah negara melalui aktiviti budaya, pameran seni kreatif, kerjasama pendidikan kerjaya, kerjasama pertandingan seni lukis dan tarian dan pelbagai bentuk festival antarabangsa yang  berkaitan.


HUBUNGAN BAHASA DAN BUDAYA

Sangat sukar sebenarnya untuk mengupas mengenai hubungan bahasa dan budaya. Ia adalah merupakan suatu aspek yang kompleks kerana ia berkaitan caragaya manusia memahami aspek proses kognitif manusia semasa berkomunikasi antara mereka, meskipun berlainan bangsa, bahasa dan budaya. Namun, menurut Duranti (2001:17), Bahasa adalah budaya dan budaya adalah Bahasa. Menurut, O’Neil (2005:8) bahawa bahasa sebagai alat untuk menjelaskan sesuatu perkara dan peristiwa yang sedang berlaku  dan pandangan seseorang mengenainya yang mempunyai kaitan dengan nilai budaya sesuatu masyarakat yang didiaminya. Jelasnya, setiap manusia dan kelompok manusia fitrahnya ialah memiliki cara berfikir, kepercayaan dan mekanisme diri yang tersendiri bagi mencapai cita-cita kendiri dan mengelakkan diri daripada gagal didalam sesuatu gerak kerja dan juga kehidupan seharian.

Tsui dan Tollefson (2007:19) pula menyatakan hubungan diantara bahasa dan budaya adalah berkait dengan dialektikal iaitu berkaitan  polisi dan identiti  budaya bangsa. Ia memerlukan kajian mendalam bagi membongkar apakah hubungan diantara keduanya. Seterusnya dapat menilai dan membongkar mengenai bagaimana polisi bahasa itu berkembang dan bagiamana ia memberi kesan terhadap identiti budaya sesebuah negara  bangsa. Justeru, Tsui dan Tollefson (2007 : 19) menjelaskan lagi bahawa ilmu pengetahuan mengenai perkaitan bahasa dan budaya sesebuah negara bangsa boleh difahami berdasarkan ilmu sejarah mengenai bagainama polisi bahasa digubal dan apa implikasinya kepada budaya masyarakat sejak zaman dahulu hingga kini.
Stern (2009: 207) pula menyatakan bahawa bahasa bukanlah wujud sebagai sebahagian daripada budaya sesebuah masyarakat yang menyentuh dari aspek kepercayaan dan amalan hidup seharian manusia. Manakala menurut Zdenek (1998:41) bahasa adalah kunci perkembangan panduan hidup manusia dan juga sebagai alat untuk pembangunan ekonomi dalam sosialisasi masyarakat.
Manakala Awang Sariyan (2009:5) pula menyatakan bahawa budaya adalah berkaitan keperluan manusia, dibentuk secara interaktif, dan ia dibentuk berasaskan 3 aspek iaitu;

 1. Keperluan asas individu
 2. Keperluan asas masyarakat
 3. Keperluan simbolik kepada individu dan masyarakat

Stern  (2009:15) juga berpendapat budaya merujuk kepada ekspektasi manusia dalam sesebuah masyarakat.  Menurutnya lagi, makna budaya adalah berkait dengan bagaimana seseorang memahami pengertiannya berkaitan dengan  elimen budaya, keperluan budaya hidup yang pelbagai dan luas perlu dikupas secara seimbang. Hakikatnya, menurut Stern (2009:53) lagi,   konsep  pengertian budaya yang sebenar adalah bagaimana manusia berkembang dan hidup sebagai individu dan bermasyarakat, hingga akhirnya jelas perkaitan penggunaan bahasa dan kesan penggunaan perkataan yang hebat dalam membina kemajuan sesebuah institusi masyarakat. Walaubagaimanapun, secara umumnya, menurut Zdenek (1998:41) bahawa bahasa adalah kunci kepada terbinanya budaya manusia sejak zaman dahulu manakala budaya dari aspek masa depan adalah berkait dengan caragaya pemikiran, kepercayaan dan kefahaman masyarakat yang hidup pada zaman tersebut. Perkara ini ada hubungannya dengan peribahasa Orang berbudi kita berbahasa, orang memberi kita merasa”.HUBUNGAN DIPLOMASI DAN BAHASA

Hubungan diplomasi dan budaya bermaksud sikap tolak ansur yang merupakan satu kuasa lembut (soft power) yang mencakupi pertukaran idea, maklumat, kerja seni dan aspek lain berhubung budaya bagi sesebuah negara dan rakyatnya dalam usaha bagi mewujudkan kesefahaman dalam kalangan rakyat yang terdiri daripada pelbagai bangsa dan budaya (Wikipedia, 27 April 2017). Menurut Hwajung (2011:8), umumnya deskripsi budaya dibahagi kepada 3 aspek iaitu aspek budaya secara umum, budaya dalam politik dan budaya dalam diplomasi awam.

Bahasa memainkan peranan sangat penting dalam aspek bidang diplomasi atau geopolitik. Ia sangat penting kerana aspek perencanaan bahasa dalam sesebuah negara boleh memain peranan menjaga keutuhan sesuatu bangsa dan negara, mengukuh eratkan hubungan antarabangsa dan bertujuan memajukan bidang ilmu pengetahuan, ekonomi dan perindustrian. Berhubung dengan perkara tersebut juga, bahasa dapat dikembang majukan aspek penggunaannya  bagi kalangan masyarakat pelbagai bangsa di serata dunia dengan syarat keadaan politik sesebuah negara itu stabil dan rancangan perkembangan bahasa bagi sesuatu negara bangsa itu sistematik. Keutuhan sesuatu bahasa dalam dunia sangat penting atas rasional ia bukti yang menunjukkan wujudnya sesuatu bangsa.

Berhubung perkara tersebut, Yani (2014:1) menyatakan, hubungan bahasa dan diplomasi boleh dikupas berdasar kepada persoalan berikut;

 1. Apakah hubungan diplomasi  dan perencanaan bahasa dalam kalangan masyarakat manusia pelbagai bangsa di dunia?

2.      Apakah hubungan diplomasi dengan perencanaan bahasa di dalam sesebuah negara?


Seterusnya, Yani (2014:2) menyatakan bahawa  bahasa adalah berfungsi sebagai;
 1. Bahasa rasmi sesebuah negara
 2. Bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan
 3. Alat perhubungan pada peringkat dalam negara mahupun luar negara bagi kepentingan ekonomi, diplomatik dan pendidikan
 4. Alat pengembangan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dapatan kajian oleh Yani (2014:6)  mendapati bahawa keadaan geopolitik sesebuah negara mempengaruhi perencanaan bahasa di dalam negara berkenaan. Misalnya, keadaan geopolitik di negara Eropah yang stabil berpengaruh besar terhadap kemajuan bahsaanya sehingga boleh mempengaruhi penggunaannya oleh ahli masyarakat biasa dan para pegawai diplomat negara lain. Justeru, kesan daripada kekuatan kemajuan ilmu, politik, ekonomi, diplomatik, persenjataan mahupun pertahanan negara-negara Eropah, bahasa bangsanya juga turut berjaya mempengaruhi bangsa lain untuk menjadikan bahasa bangsa Eropah itu sebagai bahasa rasmi negaranya.

Misalnya adalah seperti berikut;

 1. Djibouti = bahasa rasminya bahasa Peranchis
 2. Comoros = bahasa rasminya bahasa Peranchis
 3. Chad = bahasa rasminya bahasa Peranchis
 4. Niger = bahasa rasminya bahasa Peranchis
 5. Bolivia = bahasa rasminya bahasa Sepanyol
 6. Peru = bahasa rasminya bahasa Sepanyol
 7. Malawi = bahasa rasminya bahasa Inggeris
 8. Cameroon = bahasa rasminya bahasa Inggeris
 9. Bahamas = bahasa rasminya bahasa Inggeris
 10. Jamaica = bahasa rasminya bahasa Inggeris
 11. Namibia = bahasa rasminya bahasa Inggeris
 12. Rwanda = bahasa rasminya bahasa Inggeris
 13. Afrika Selatan = bahasa rasminya bahasa Inggeris
 14. Singapura = bahasa rasminya bahasa Inggeris bersama bahasa Mandarin, Melayu dan Tamil
 15. Tanzania = bahasa rasminya bahasa Inggeris
 16. Colombia = bahasa rasminya bahasa Sepanyol
 17. Guatemala = bahasa rasminya bahasa Sepanyol
 18. Panama = bahasa rasminya bahasa Sepanyol
 19. Mexico = bahasa rasminya bahasa Sepanyol
 20. Uruguay = bahasa rasminya bahasa Sepanyol
(Sumber : http://en.wikipedia.org. pada 02 Mei 2017)

HUBUNGAN DIPLOMASI DAN BUDAYA

Kajian berkaitan hubungan diplomasi dan budaya telah diadakan sejak abad ke 18 lagi. Namun, menurut Chyntia (2006:1) kajian mengenai hubungan diplomasi dengan dua bidang berikut adalah lebih banyak dalam bidang ekonomi dan politik antarabangsa. Menurut Chyntia(2006:3) makna diplomasi budaya pada awal abad ke 19 bermaksud pertukaran idea mengenai bentuk dan sifat budaya sesuatu masyarakat kepada masyarakat yang lain bertujuan bagi menjelas dan meningkatkan kefahaman masyarakat atau kaum lain mengenai idea, bentuk, sifat, nilai dan pengajaran yang diperolehi pada sesuatu budaya.

Manakala Pauline dan Geoffrey (2013:71) pula menyatakan, diplomasi budaya telah diadakan sejak zaman empayar Rome lagi. Ia merujuk kepada delegasi yang diberikan informasi mengenai kebudayaan bangsa Itali yang kemudian secara tidak langsung menjadikan budaya bangsa Itali berkembang ke nagara lain yang dijajahnya. Manakala menurut Qwalter (1994:20) diplomasi budaya menjadi aspek yang sangat penting mengatasi bidang diplomasi tradisional dan  kuasa bidang pertahanan. Manakala menurut Richard (2005:2) pula, dunia umumnya menerima hujah bahawa diplomasi budaya adalah sangat berhubung rapat dalam aspek menjana ketamadunan sesuatu bangsa.

Diplomasi budaya juga menurut Richard (2005:4) menekankan aspek hubungan antara budaya yang digantikan oleh kehadiran konsep negara bangsa yang memperlihatkan diplomasi budaya dilaksanakan diantara negara berbeza yang berdaulat. Sebelum perang dunia pertama, sebahagian besar diplomasi budaya dilaksana secara informal. Namun, ia berubah kemudiannya apabila diplomasi budaya ditujukan kepada negara bangsa yang melahirkan apa yang disebut sebagai “Universalisme” budaya Peranchis melalui filem “The Sun King” dan Amerika Syarikat melalui filem  “City of the hill”.

Sejak daripada itu, negara-negara membangun yang lain telah mengadaptasi hubungan diplomasi dengan budaya sebagai sebahagian dari strategi kebijakan hubungan luar negara mereka. VOKS (The All Union Society For Cultural Relations With Foreign Countries) menjadi alat kepada kerajaan Soviet Union bagi berkolaborasi dengan negara kelompok barat yang pro mereka. Di Eropah Barat misalnya, gerakan-gerakan seperti itu telah dimulakan oleh negara Peranchis melalui pembentukan Alliance France dalam tahun 1883. Ia menekankan pentingnya bahasa untuk menghubungkan Peranchis dengan negara luar. Negara Itali pula mendirikan Dante Aligheru Society dalam tahun 1889 bagi mempromosi kebudayaan bangsa Itali mereka. Seterusnya, pemerintah Jerman mendirikan Goethe Institute dan pemerintah Inggeris pula menggunakan British Council sebagai jambatan untuk mengembang budaya dan pengaruh psikopolitik  mereka. Strategi kefahaman sedemikian juga ditiru oleh negara-negara membangun yang lain di Asia. Mengenainya, timbul satu persoalan iaitu bagaimana pula dengan Malaysia dan negara Asean yang lain?

Negara China misalnya menggunakan kaedah bidang diplomasi budaya bagi mengurangkan ketegangan hubungan diplomatiknya dengan negara Jepun. Malah, Jepun juga menggunakan diplomasi budaya sebagai sebahagian dari kebijakan bidang diplomatik negara. Ia boleh dilihat melalui penubuhan Japan Foundation dan International House of Japan. Melaluinya, negara Jepun telah berusaha bagi memelihara dan meningkatkan hubungan diplomatik  yang baik dengan semua negara anggota Asean. Bermula dengan diplomasi budaya, Jepun dapat memasarkan hasil produktiviti bangsa mereka yang berjaya menjana pembangunan ekonomi, budaya, bahasa, pendidikan dan perindustrian negara Jepun.

Menurut Anthony (1974:21) pula, US Department of State (1959) telah menjadikan hubungan diplomasi dan budaya sebagai satu perkara khusus (maudhuk) yang bermaksud “Ia merupakan satu kontrak langsung dan berlanjutan antara pelbagai masyarakat dari negara yang pelbagai”. Jelasnya, ia bertujuan untuk membentuk kepercayaan dan kefahaman masyarakat antarabangsa yang lebih baik bagi mencapai objektif yang saksama antara pemerintah sesebuah negara”. Seterusnya, ia juga disebut sebagai satu “Dimensional meaning linked to political manipulation and subordination, and it has also been relegated to the backseat of diplomatic interaction”.  Manakala Friederich (1976:11) pula menjelaskan bahawa diplomasi budaya adalah hasil tugasan bijaksana para ahli politik antarabangsa dalam melakukan propaganda. Ia menjadi dasar strategi hubungan komunikasi diplomasi bagi sesebuah negara dan digunakan bagi menjelaskan sesuatu isu melalui aspek nilai budaya misalnya dari aspek caragaya bercakap, penyiaran laporan media, perhubungan melalui surat menyurat atau telefon dan elimen kesantunan dalam membuat sesuatu keputusan bagi menghasilkan kesaksamaan dan kepuasan hati kedua-dua pihak atau kesemua pihak yang sedang berbincang. Mengenainya, Joseph (2011:106) menjelaskan bahawa hubungan bidang diplomasi dan budaya banyak dikembangkan sejak beratus tahun dahulu melalui kegiatan bantuan biasiswa pendidikan, pertukaran pelajar dan pegawai, persidangan, seminar dan saluran informasi media massa.  Malah, menurut Jessica dan Mark (2010:13), hubungan diplomasi dan budaya telah menjadi satu polisi penting sesebuah kerajaan dengan tujuan menyokong langkah sesuatu kerajaan mengeksport budaya bangsa mereka agar dicontohi oleh bangsa lain disamping dapat mencapai objektif dasar luar negara masing-masing.

KAJIAN LANJUTAN MENGENAI DIPLOMASI BAHASA DAN BUDAYA

Menyedari pentingnya aspek bahasa dan budaya dalam bidang diplomasi hubungan antarabangsa serta kekurangan bahan rujukan ilmiah dalam bidang berkaitan, adalah wajar bagi kalangan ahli akademik, para pengkaji dan pengamal dalam bidang berkaitan untuk mengadakan kajian lebih mendalam berhubung perkara tersebut bagi menjawab persoalan kajian berikut;

1.      Apakah bentuk diplomasi budaya yang telah dan akan dilaksana oleh kerajaan Malaysia bagi memacu kejayaan negara dalam bidang diplomasi bahasa dan budaya?
2.      Apakah bentuk kerangka kegiatan diplomasi budaya diantara negara Malaysia dengan negara Asean, Asia, Eropah, Afrika, Timur Tengah, Amerika Utara dan Amerika Selatan?
3.      Sejauhmana sumbangan kerajaan Malaysia dalam memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa antarabangsa dengan tujuan menjana pembangunan dalam bidang diplomatik, keselamatan, ekonomi, kesenian, pendidikan dan kebudayaan?
4.      Sejauhmana sumbangan kerajaan Malaysia dalam memartabatkan budaya Malaysia sebagai alat perpaduan diantara pelbagai bangsa dan negara luar di peringkat Asean, Asia dan juga dunia?


KESIMPULAN

Diplomasi, bahasa dan budaya saling berkaitan. Ia berkembang dan berdaya maju melalui proses komunikasi yang berkesan melibatkan kalangan pemimpin, diplomat, pendidik, peniaga, agamawan dan budayawan. Berkembangnya sesuatu bahasa jelas diiringi dengan berkembangnya budaya sesuatu bangsa yang kuat misalnya bangsa Inggeris, Sepanyol dan Peranchis. Ketiga-tiga bangsa contoh tersebut terbukti melalui ilmu sejarah bahawa mereka datang ke negara lain bukan sahaja untuk  berdagang dan menjajah, malah mereka  berjaya mengembangkan penggunaan bahasa, budaya dan agama mereka. Di Malaysia, ia berlaku sejak tahun 1511 hinggalah tahun 1957, merujuk kepada kedatangan negara bangsa penjajah seperti Portugal, British dan Jepun terhadap bangsa Melayu di Semenanjung Malaysia dan pribumi Sabah dan Sarawak. Diplomasi bahasa terbukti menghasilkan kemerdekaan bagi negara Malaysia manakala diplomasi budaya  menjadikan tarian zapin, silat gayung, wayang kulit dan baju batik dipelajari dan diguna amalkan oleh banyak bangsa di serata dunia pada hari ini. Melalui kaedah diplomasi, masyarakat sesebuah negara bangsa yang berbeza dapat bekerjasama, saling memerlukan dan menghargai, belajar mempelajari bahasa dan budaya bangsa lain dan seterusnya dapat membina kehidupan yang harmoni di dunia ini.
No comments:

Post a Comment